ШТА ЈЕ ХЕК?

ХЕК је скраћеница за „Хералдички клуб“, удружење регистровано 28. октобра 2015. године у Регистру удружења Агенције за привредне регистре.

Удружење чине чланови Клуба који поседују стручна и академска звања и знања из широког спектра научних подручја, а посебно у области хералдике, архитектуре, урбанизма и просторног планирања, антропологије, историје, археологије, историје уметности, етнологије, генеалогије, фалеристике, вексилологије, инсигниологије, заштите, политичких наука, публицистике, научног издаваштва, књижевности, лингвистике и других фундаменталних, примењених или помоћних дисциплина.

ХЕК преузима послове и активности према интересима и стручним искуством и знањима својих чланова, у складу са својим начелима и са позитивним прописима који регулишу активности удружења на правном подручју Републике Србије.

Удружење се ослања на чланове Клуба Хипокампелефантокамела, који је извор и персонални и стручни гремијум ХЕК-а.

Назив Клуба Хипокампелефантокамела изведен је из стиха Едмона Ростана (Балада о носу, Сирано де Бержерак, 1. чин, 4. сцена) који гласи:

Pédant : L’animal seul, monsieur, qu’Aristophane

Appelle Hippocampéléphantocamélos

Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d’os !

Односно, у преводу Милана Димовића на српски:

Само животињска фела звана хипокампелефантокамела,

Могла је да носи не марећи ништа,

На толицној кости толико месишта!

Оснивачки акт Клуба Хипокампелефантокамела:

У Београду, дана 3. децембра 2013. године, окуписмо се ми, долепотписани, и решисмо како следи:

1. Оснива се учени и господски клуб, под именом „Хипокампелефантокамела“, а скраћено ХЕК, са циљем слободног окупљања, дружења и благочестиве размене мишљења, сазнања и ставова, на узајамну радост и задовољство окупљених чланова, и на општу корист коју нећемо дефинисати, али ћемо веровати да она не може бити различита или другачија од оне која нас окупљене у Клубу чини задовољним у духу, мирним у савести и испуњеним у сопственој слободи да угодимо себи не штетећи другима.

2. Овај Клуб ће почивати на слободном одабиру својих чланова да му се придруже или се од њега раздруже, када и како им осећања и савест налажу, али и на неспорном и неопозивом праву оних који су му већ приступили да у Клуб, осим као госте, не морају примити никога, без обзира ко га је предложио, ако више од два члана Клуба, активно уписана на листу чланства, саопште на редовном састанку Клуба своју резерву у погледу предложене личности, с тим што своју резерву могу, али нису обавезни да образложе. Тако саопштена резерва производи моментано дејство.

3. Овај Клуб неће бити правно лице, осим ако се не прописан начин тако не одлучи.

4. Клуб ХЕК је приватна институција, у искључивом власништву својих чланова, нема сопствене имовине нити средстава која сами чланови донирају за неку одређену активност. Таква донација ће бити саопштена члановима, али неће бити нигде објављивана нити коментарисана, а о њеном сврсисходном коришћењу стараће се сам донатор.

5. Оснивачи Клуба су лица потписана на данашњи дан на овом документу, а Оснивачи Клуба у односу на друге чланове имају сениоритет стажа у Клубу, али не и сениоритет права.

Све друга права која се стичу по основу статуса Оснивача посебно ће бити апострофирана у овом Решењу.

6. Чланови Клуба су међусобно једнаки и равноправни, осим у случају из члана 5, став 2.

7. Клуб нема председника, већ седницама председава један од оснивача Клуба из члана 5, одређен од стране присутних на самој седници на почетку те седнице.

Између седница радом Клуба координира Хипокамп.

8. Хипокампа бирају оснивачи на оснивачкој седници.

9. Мандат Хипокампа траје до избора или именовања новог Хипокампа.

10. Избор Хипокампа, осим онога именованог на оснивачкој седници, врши се или по престанку чланства актуелног Хипокампа, или на основу његовог усменог захтева за разрешење, са избором наследника на првој наредној седници Клуба, или на основу иницијативе коју покрену чланови Клуба, међу којима морају бити барем два из редова Оснивача.

У случају иницијативе за опозив, обавиће се гласање на првој наредној седници Клуба, а право гласа имају само они чланови који су лично присутни тој седници. Иницијатива се сматра усвојеном ако се за опозив изјасни пет чланова Клуба.

11. Чланови клуба бирају на првој седници портпарола Клуба, који нема формалну функцију, и он ће, по потреби, једини бити властан да у јавности говори у име Клуба и о Клубу.

12. Портпарол Клуба може бити истовремено Хипокамп.

13. Мандат портпарола траје до избора новог портпарола, који се врши по истој процедури као и избор Хипокампа.

14. Сва лица која присуствују седници Клуба, без обзира да ли су позвани да присуствују, да говоре, да се друже или да уживају у друштву чланова Клуба, сматрају се гостима.

15. Гост нема прече право на приступање Клубу од било ког другог лица које претходно није било гост.

16. Седиште Клуба је у Београду, у просторијама арх. Стевана Мићића у улици Хекторовићевој број 2.

За коришћење просторија седишта Клуба не плаћа се никакав закуп.

Хипокамп има право да у погледу трошкова коришћења просторија седишта Клуба са власником начини посебан договор, који ће у таквом случају одобрити посебна група састављена од два члана оснивача и три члана Клуба изван оснивача. Таква група се именује ad hoc и једнократно, од стране чланова Клуба окупљених на првој наредној седници.

17. Седнице Клуба се одржавају сваког уторка, са почетком у 18,30 часова.

Трајање седнице није временски ограничено, али ако пређе трајање од 90 минута може се наставити само са пристанком присутне већине чланова Клуба.

18. Основне теме и области којима се Клуб бави јесу хералдика, генеалогија, вексилологија и фалеристика, а у оквиру тих основних тема посебно и области архонтологије, нобилистике, инсигниологије, униформологије, сакралне и вернакуларне симболике, ритуала и церемонија, сфрагистике и посебних правних, историјских, археолошких, антрополошких и уметничких аспеката свих и сваке понаособ од поменутих тема.

19. Начела бављења и експозиције тема на седницама и између седница Клуба садрже се у следећим принципима:

Занимљивост, под чим се подразумева да је за Клуб занимљиво оно што је занимљиво једном броју чланова Клуба, а тај број мора бити већи од три;

Тачност, под чим се подразумева да оно што се износи као информација или став мора почивати на најбољем уверењу члана или чланова Клуба да је оно што износе пред Клубом тачно, а ако то не знају или у тачност сумњају, да то јасно кажу осталима;

Акрибичност, под чим се подразумева обавеза члана Клуба да своја сазнања презентује или саопштава онолико објективно колико му знање и савест налажу;

Толерантност, под чим се подразумева способност да се одмерено, уздржано, отмено и пријатељски саопштава сопствено становиште, било да је оно оригинално, било да представља реакцију на нечију изјаву или саопштење, било да је поткрепљено сопственом стручношћу или субјективном сумњом у стручност заступника другачијег мишљења.

20. Не прихвата се априорно понашање или наступање следеће врсте:

Неучтиво, негосподствено, простачко и увредљиво опхођење и обраћање између чланова Клуба, у односу на госте и у односу на било кога и у вези са било чим;

Изношење личних података или увреда које би на било који начин могле штетити угледу Клуба, његових чланова или било ког члана појединца, при чему ово не треба схватити као питање истинитости података или доказивост тврдње, већ као упозорење да Клуб није место за то, нити су међу људима који своје и туђе господство чувају и поштују такве ствари допуштене, а ако су неизбежне, онда за то постоје друга места и други форуми.

Потцењивање знања или добрих намера било ког члана Клуба, што не треба поистовећивати са априорним одобравањем незнању или нестурчности која саму себе не препознаје као такву.

Изношење интерних сукоба и евентуалних несугласица по било ком основу пред јавност, изван надлежности датих портпаролу чланом 11.

Нарушавање реда и начела пристојности током одржавања седница, у шта спада и непоштовање личности и одлука члана Клуба који седницом председава.

21. Активност клуба је интерна или екстерна.

Интерна активност се састоји од седница, издавања интерног билтена или гласила, предавања и/или излагања о разним темама и областима, координације и неговања пријатељства у истраживању, проучавању, конципирању и дефинисању питања и проблема из домена цитираних у члану 18.

Екстерна активност се састоји од контаката и комуникација које Клуб, посредством Хипокампа, портпарола, свих чланова или било ког свог члана, одржава са институцијама и појединцима изван састава и чланства Клуба, а за потребе или у име Клуба.

22. Клуб се не бави лукративним пословима, нема свој рачун нити остварује било какав профит,

Клуб не инкурира трошкове као инкорпорисан ентитет и нема трошкове пословања.

Клуб не поседује некретнине нити другу имовину било које врсте.

23. Клуб није правно лице, па не поседује ни регистрацију, ни печат. У правном смислу за Клуб не одговара нико, а у име Клуба исто тако.

24. Клуб нема никакве сталне статутарне органе, а улогу Статута формално има ово Решење о оснивању.

25. Клуб може формирати интерну ad hoc арбитражу за решавање било ког спора, на нивоу Клуба као целине, у домену односа међу члановима Клуба, или у случају да треба донети одлуку која се тиче постојања, функционисања или обавеза и права Клуба која проистичу из законских разлога, или из разлога домостроитељства и економије функционисања Клуба ХЕК.

26. Арбитража се састоји од петочланог већа од којих два члана морају бити са листе Оснивача. Основана арбитража доноси неопозиву одлуку већином гласова својих чланова. Свака арбитража се именује за одређени случај, и не може у истом саставу одклучивати о било ком другом случају.

27. Арбитража одлуку мора донети у року од 14 дана од дана оснивања и саопштити је у писменој фор-ми Хипокампу, који ће о њеној одлуци одмах, а најкасније у року од три дана, обавестити све чланове Клу-ба.

28. Ако се одлука Арбитраже односи на Хипокампа, у било ком аспекту, Одлука ће се саопштити портпаролу, а он ће поступати у складу са одредбама члана 27.

29. Клуб ХЕК може имати своја хералдичка и вексилолошка знамења.

30. Клуб ХЕК има своју девизу која гласи: „Само животињска фела звана хипокампелефантокамела могла је да носи не марећи ништа на толицној кости толико месишта!“.

Ова се девиза користи увек када је то потребно и пожељно.

31. Клуб ХЕК прима у своје чланство даме и господу. Закључно!

32. Клуб ХЕК се састоји од пријатеља који једни другима чине част и задовољство. Онима који у ту норму не могу да се уклопе, Клуб захваљује унапред на спремности да из чластва иступе; у колико то не буде остварљиво као лична иницијатива члана Клуба, Хипокамп може покренути поступак уљудног информисања члана који се у норму не уклапа да ће бити принуђен да прибегне мерама из члана 25 ако сам не преузме иницијативу за раздруживање у Клубу.

33. Једном раздружен члан ХЕК мође бити поново придружен само ако за то постоје веома убедљиви и читавом Клубу прихватљиви разлози.

Ових 33 члана Решења о оснивању Клуба чине окосницу постојања и деловања Клуба. Док ти чланови важе и примењују се, Клуб постоји. Ако не, онда не.

У Београду, 3. децембра 2013. године

Инг. арх. Драгомир Ацовић

Проф. др Александар Палавестра

Инг. арх. Стеван Мићић

Душан Мрђеновић

ПАРТНЕРИ И ПРИЈАТЕЉИ